perm filename DATA[SAI,TES] blob sn#049727 filedate 1973-06-18 generic text, type T, neo UTF8
DATA (SOME TABLE)