perm filename FORFLO.DMP[1,3]2 blob sn#018979 filedate 1973-01-06 generic executible, type X, neo NULL

000000000000 466100757402 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 777510015217 000000015217 015177000734 000000015177 260740000152 000000000000 000000001250 000000000000 000000000000 000000000000 300000041110 000000000000 000000000000 000000015177 000000000000 000000000000 000000000000 000000000002 051140006576 201120000140 602000000002 260740000227 550057000000 275040000001 260740002307 205700007113 251700000016 263740000000 202700007131 201700007113 251700007130 550100000040 307100000016 271100007113 135240006427 135340006466 305240000005 254025000164 254000000140 320000000171 320000000210 320000000234 320000000246 606000000002 254000000147 602000200000 603000020000 254000000177 254000000147 306340000001 254000000205 302340000003 254000000140 260740000227 254000000147 200042000000 260740000351 254000000147 306340000001 254000000221 302340000003 254000000140 606000000100 051142000000 602000000002 260740000227 254000000147 200042000000 606000000100 051040000001 602000000002 260740000351 254000000147 505100440700 134040000002 322040000533 260740000351 254000000230 602000000100 254000000147 306340000001 254000000244 302340000003 254000000140 051142000000 254000000147 051042000000 254000000147 260740000147 540100000040 505100440700 260740002441 263740000000 254000000532 373000007044 254000000263 056240000000 254000000263 061240020000 260740002214 263740000000 134040007043 322040000254 254000000532 373000007036 254000000275 056200000000 254000000275 061200020000 260740002214 263740000000 134040007035 322040000266 254000000532 373000007041 254000000307 056300000000 254000000307 061300020000 260740002214 263740000000 134040007040 322040000300 254000000532 373000007030 254000000321 056040000000 254000000321 061040020000 260740002214 263740000000 134040007027 322040000312 254000000532 373000007036 254000000331 057200000000 254000000331 260740002255 136040007035 263740000000 373000007041 254000000340 057300000000 254000000340 260740002255 136040007040 263740000000 373000007033 254000000347 057100000000 254000000347 260740002255 136040007032 263740000000 373000007025 254000000356 057140000000 254000000356 260740002255 136040007024 263740000000 260740000254 254000000410 200360007043 606340000001 254000000371 211040000005 272040007044 350000007043 254000000360 306040000040 254000000360 307040000172 306040000033 254000000401 301040000141 620040000040 263740000000 201040000012 051140001021 263740000000 260740000360 306040000012 263740000000 254000000404 070240000000 403040000002 403140000004 055240000001 255000000000 071240000000 047000000012 402000006744 200100006231 251100006750 200100006502 403140006744 260740000360 306040000015 254000000424 306040000012 254000000470 306040000057 254000000550 306040000041 254000000534 306040000054 254000000470 306040000075 201040000137 306040000137 254000000470 306040000056 254000000473 306040000072 254000000477 306040000133 254000000502 275040000040 321040002211 303040000077 254000002211 271140000001 307140000006 136040000002 254000000424 322140000533 400140000000 200040006744 332000006746 201140000001 202043006746 263740000000 200300000001 260740000461 254000000525 200040006744 202040006746 350000006747 254000000422 200040006744 202040006745 254000000422 260740000461 400100000000 260740000360 306040000135 254000000522 302040000054 306040000057 254000000520 301040000040 301040000140 254000002211 242100000006 271101777740 254000000504 514140000002 254000000503 540140000002 202140006750 254000000422 332000006745 254000000532 205140446353 202140006745 332000006746 350017000000 263740000000 260740000461 336040006745 205040637163 200100006746 510140006747 403200000006 200240006750 201340000001 602000000010 201200000001 040340006730 254200000000 260740000461 400140000000 260740000360 301040000060 303040000071 254000000561 221140000012 271141777720 254000000552 205100777763 554202000570 312040000004 253100000562 321100006733 051140006476 254000002211 000110000637 000123000605 000114000606 000124000607 000102000613 000113000614 000103000615 000106000617 000101000623 000121000624 000130000625 000131000632 000127000616 202140014600 202140007143 254000000610 660000010000 402000014600 254000000422 660000020000 660000400000 660000000200 661000100000 254000000620 202140014712 660000040000 254000000422 660000100200 660000300200 254000000626 660000310200 402000014600 402000007143 254000000422 254000000633 660000150200 402000014600 402000014712 254000000422 254000000640 041200000001 446353000000 000000007034 260740002251 261740000121 064200000002 200040006464 205100624547 403140000004 200200006230 076200000001 254000000660 260740000266 254000000661 051040000001 254000000654 051140000664 071200000000 262740000121 254000000422 064252464312 202151751214 462364020320 627316020100 633235462500 203074167334 677504020304 625004066336 617036462710 271004020240 607174520100 325004067714 201016464312 201014664730 624321243236 512151447500 203075767350 607235671500 723214520352 717136220310 677076566712 673514172322 677345620250 643236320346 643376566310 203054520306 677415162710 203515720350 643121505314 647314520246 546467243236 512151447534 442312020350 675015560726 625016464312 203214566340 203075766732 607354420356 677455327032 050000000000 624000000010 660000000010 047000000000 405000000010 200740006517 051140001021 201040015200 332000000074 550040000121 542040000121 261740000001 041240000001 446353000000 000000007042 260740002251 064240000002 047040000030 231040000144 271040000020 231100000012 242040000006 271042000020 242040000006 271043000020 207000000001 541040464621 202040007045 541040464622 202040014711 200040006540 205100626047 403140000004 076240000001 254000001003 262757000000 200040000121 202040014606 660000000001 254000001024 041240000001 646471000000 000000007042 260740002253 262740000001 542040000121 064240000002 051140006225 200040000137 260740002307 051140006221 200040000121 202040014606 254000001024 064240000000 064300000000 201004020100 550040014606 202040000121 047040000011 254000002331 405000000011 200740006516 606000000001 051140006520 402000006751 200040006220 251040006762 201040000012 202040007143 402000014600 260740000417 254000006257 306300000012 254000001110 660000000004 336040006747 205040465762 202040006747 200100006217 251100006762 201040000001 200100006760 205140007031 050100000001 260740002234 065100000002 306300000137 254000001104 302300000054 254000002211 260740000417 254000001104 336040006747 205040546364 202040006747 200040006216 251040006757 201040000001 200100006755 205140007023 050140000001 260740002234 065140000002 660000000002 306300000137 260740000417 254000002211 254000001124 205040446353 200100006746 202040006755 202100006756 205140546364 202140006757 041140000001 446353000000 007023000000 260740002251 065140000002 660000000002 200040006215 251040006754 201040000001 200100006751 201140007026 050040000001 260740002234 064040000002 047100000004 607100000004 254000001155 200040006752 510100006753 400140000000 200200006754 076040000001 254000001146 254000001155 332000006753 260740002216 205100462400 400140000000 200200006754 076040000001 254000006541 041200000001 446353000000 000000007034 260740002251 200040000121 202040014607 064200000002 607000000040 254000006473 606000140000 254000001177 041300000001 446353000000 000000007037 260740002251 200040000121 202040014710 064300000002 200040000121 071200000000 071300000000 606000000004 254000001215 200100006760 047100000004 607100000004 254000001215 200040006761 510100006762 403140000004 077100000001 260740002221 606000000002 254000001230 200100006755 047100000004 607100000004 254000006254 200040006756 510100006757 403140000004 077140000001 260740002221 332000014600 660000020000 606000000002 606000000200 254000001241 051140006367 071040000000 071100000000 254000001024 620000004020 260740001267 070200000000 403040000002 403140000004 055200000001 255000000000 071040000000 071200000000 606000000004 254000001260 070100000000 063100740000 260740002255 071100000000 606000000002 254000001024 070140000000 063140740000 260740002255 071140000000 254000001024 602000000020 263740000000 041200000001 446353000000 007034000000 260740002251 200040014607 250040000121 065200000002 202040000121 200040007045 205100645560 403140000004 077200000001 260740002257 606000040000 254000001325 041300000001 446353000000 007037000000 260740002251 200040014710 250040000121 065300000002 202040000121 200040014711 205100645560 403140000004 077300000001 260740002257 550040000121 202040014610 047040000011 254000002331 200040007143 202040007142 402000007134 402000007147 402000007150 402000014605 402000007133 620000000440 661000000010 260740001650 606000000400 263740000000 070200000000 063200740000 260740002255 071200000000 041200000001 446353000000 000000007034 260740002251 200040014607 250040000121 064200000002 202040000121 200040007045 205100645560 403140000004 076200000001 260740002257 606000100000 254000001405 041300000001 446353000000 007037000000 260740002251 200040014710 250040000121 065300000002 202040000121 200040014711 205100645560 403140000004 077300000001 260740002257 001140001022 001140006723 402000014571 402000014703 402000014704 402000014572 606000000200 254000001444 200040007133 200100000001 270040014610 270100000001 202100014705 202100007135 260740002077 402001000000 504040000001 350000000001 251042777777 606000100000 254000001444 200040014705 200100007133 270100000001 202100014705 202100007135 260740002077 402001000000 504040000001 271040000001 251042777777 260740003303 070200000000 403040000002 403140000004 055200000001 255000000000 602000000200 260740004272 602000100000 260740004666 001140001021 337040014605 254000001467 002140006632 260740002321 002140006626 602000100000 002140006360 254000001473 261740000000 660000000100 002140006512 262740000000 550040000044 271040000001 242040777766 261740000000 660000000100 260740002321 002140006543 262740000000 254000001267 621000040007 602000000020 254000001627 660000004000 400440000000 200340006463 202340014611 200340006462 260740002333 254000001627 307040000015 254000001523 271440000001 260740001637 254000001514 306040000011 254000001554 306040000015 254000001514 305040000012 254000001552 337000000011 136040000007 400040000000 136040000007 136040014611 322440001625 303440000005 263740000000 135040006414 306040000103 263740000000 322040001625 200040001023 410040007067 322040001625 661000000001 254000001632 661000000004 254000001514 271440000001 303440000006 254000001607 306440000001 254000001571 135040006413 306040000103 254000001607 201040000040 136040000007 305440000006 344440001565 254000001514 260740002333 254000001627 201440000006 200100001023 202100007067 301040000061 303040000071 254000001604 271340000001 136040000007 254000001514 202100007070 200340006412 254000001516 201111777777 660100000007 271100000001 606000010000 254000001620 200440000002 201040000011 260740001637 254000001514 201040000040 260740001637 315440000002 344440001621 254000001514 661000000002 263740000000 660000000020 620000004000 402000014645 200100001023 202100007067 202100007070 402000007071 263740000000 303440000110 254000001643 136040000007 263740000000 302040000040 306040000011 263740000000 661000040000 263740000000 606000004020 260740001504 602000000020 254000002015 607000000010 254000001663 603000000003 254000001665 621000000010 001140001022 001140006353 260740002057 254000001650 402000014573 623000000002 254000002010 660000000400 200340006461 134040000007 306040000103 254000002010 350000000007 135040000007 302040000040 306040000060 254000001706 003140014645 002140006713 350000014605 254000002010 200300001023 316300007067 254000001733 400100000000 201240000004 200340006460 134040000007 306040000040 254000001724 301040000060 303040000071 254000001732 221100000012 271101777720 365240001714 200140007133 201200007067 260740002026 255000000000 254000001733 260740002261 200340006457 200400006456 134040000007 136040000010 326040001735 202400007146 260740001504 135040006411 306040000103 254000001766 135040006410 302040000040 306040000060 254000001766 260740002057 254000001650 200300001023 312300007067 260740002261 350040014573 303040000024 254000002272 200340006407 200400007146 201040000001 137040000010 254000001735 200340006406 336000007147 260740003162 260740002462 254000001774 254000001650 331000007134 254000002000 602000040000 260740002110 200040007134 200340006455 260740002372 602000000040 263740000000 627000000002 254000001650 001140014645 400040000000 620000004000 200340006454 260740002372 254000001650 606000000400 263740000000 002140006201 200100001023 202100007067 200100006552 202100007070 660000004000 254000001671 220140007143 270140007142 337000007143 200140000002 350240007133 270240014610 202240007135 260740002077 506105777777 542145777777 275240000002 315240014610 254000000532 554045000000 312040000002 364240002041 002144000000 002140006344 260740002321 002140001021 350000014605 370000007133 200040001023 202044000000 263740000000 001140014645 603000100000 621000040000 607000040005 254000000532 003140014645 623000000004 002140006700 623000040000 002140006333 627000000001 254000000532 002140006167 350000014605 620000004000 263740000000 261740000001 200040007135 660040001777 317040000044 254000002106 047040000011 260740002331 262740000001 263740000000 070300000000 063300740000 260740002255 071300000000 041300000001 446353000000 000000007037 260740002251 200040014710 250040000121 064300000002 202040000121 200040014711 205100645560 403140000004 076300000001 260740002257 200100007143 220100007133 270100007142 315100014712 200100014712 202100007142 476000014713 260740002200 254000002171 200040011761 316040001023 254000002162 400100000000 201240000004 200340006453 134040000007 306040000040 254000002155 221100000012 271101777720 365240002150 350140014713 201200011761 260740002026 370000014713 201040000116 260740000324 200340006452 134040000007 322040002140 260740000324 254000002165 070300000000 403040000002 403140000004 055300000001 255000000000 071300000000 263740000000 200340006451 260740000300 263740000000 136040000007 302040000012 254000002201 400040000000 136040000007 254000000532 051140006163 260740000404 254000001250 002140006156 254200000533 051140006232 260740002224 254000001250 051140006422 260740002224 254000001250 200300000001 260740002241 510300000002 322300002232 051140006732 260740002241 051140001021 263740000000 051140006571 200300000002 260740002241 260740000404 254000001250 200240006431 134340000005 322340000533 271340000040 051040000007 607240770000 263740000000 254000002242 002140006674 047000000012 051140006327 047000000012 002140006152 254200000533 002140006530 254200000533 003140014645 002140006317 350000014605 202300007067 263740000000 002140006521 254200000533 002140006136 254000001250 002140006127 047000000012 002140006510 002140006561 261740000001 261740000002 550057777776 275040000001 260740002307 002140006310 262740000002 262740000001 254200000533 231040000010 261740000002 332000000001 260740002307 262740000001 271040000060 051040000001 602000000002 260740000351 263740000000 231040000012 261740000002 332000000001 260740002321 262740000001 271040000060 002040000001 263740000000 002140006123 254200000533 260740000312 263740000000 136040014611 200320007027 606300000001 254000002346 201300000005 260740000312 263740000000 136040014611 365300002342 606000400000 254000000532 303040000040 301040000101 254000000532 301040000060 303040000071 254000002357 254000000532 306040000074 201040000051 306040000100 201040000047 306040000043 201040000075 306040000045 201040000050 306040000046 201040000053 254000000532 271040000100 260740000324 134040000007 303040000014 254000002412 302040000001 306040000011 254000002412 261740000001 201040000015 260740000324 262740000001 337000000001 201040000012 260740000324 263740000000 260740000324 254000002374 134040000002 322040002420 260740000333 254000002414 201040000015 260740000333 201040000012 260740000333 263740000000 135040000007 322040000533 134040000007 302040000040 306040000011 254000002426 301040000141 303040000172 263740000000 620040000040 263740000000 263740000000 134140000002 322140000532 260740002425 316040000003 254000002441 263740000000 260740002425 322040000533 302040000075 306040000050 263740000000 254000000532 260740002425 322040000532 302040000075 254000002455 263740000000 402000007144 260740002425 301040000101 303040000127 254000002470 260761002372 400040000000 202040007134 263740000000 000000002522 000000000533 000000003075 000000002543 000000002626 000000003032 000000002642 000000000533 000000002650 000000000533 000000000533 000000000533 000000000533 000000000533 000000000533 000000002705 000000000533 000000002726 000000003067 000000003006 000000000533 000000000533 000000003014 260740002425 306040000123 254000002535 302040000103 263740000000 004000006421 263740000000 260740002447 263740000000 201040000001 254000000532 004000006122 263740000000 260740002455 263740000000 201040000002 254000000532 260740002425 306040000105 254000002604 302040000117 263740000000 260740002425 301040000060 303040000071 263740000000 260740002447 263740000000 302040000044 254000002563 301040000101 303040000132 254000002554 260740002447 254000002566 254000002563 302040000075 263740000000 260740002425 322040000533 306040000050 350000007144 306040000051 370000007144 332000007144 254000002570 302040000054 254000002570 201040000003 254000000532 201400000013 004000006120 263740000000 260740002425 322040000533 306040000050 350000007144 306040000051 371000007144 254000002607 260740002447 263740000000 200040000010 254000000532 201400000014 004000006430 263740000000 254000002607 260740002425 302040000116 263740000000 260740002425 306040000103 254000002622 302040000104 263740000000 260740002425 326040000533 660000000040 364040000532 004000006263 263740000000 260740002455 263740000000 201040000004 254000000532 004000006465 263740000000 621000000020 260740002425 322040000533 306040000047 641000000020 603000000020 254000002653 306040000050 350000007144 306040000110 260740003100 306040000051 371000007144 254000002653 202340007145 260740002447 263740000000 200340007145 134040000007 201100000031 137100000007 200100000001 134040000007 137100000007 326100002677 201040000005 254000000532 260740002425 306040000125 254000002720 302040000122 263740000000 004000006236 263740000000 260740002447 263740000000 201040000006 254000000532 004000006625 263740000000 260740002447 263740000000 201040000007 254000000532 260740002425 302040000105 263740000000 260740002425 306040000122 254000002772 306040000124 254000003000 302040000101 263740000000 260740002425 302040000104 263740000000 260740002425 322040000533 302040000050 254000002763 260740002425 322040000533 306040000050 350000007144 306040000051 371000007144 254000002747 260740002425 306040000075 263740000000 201040000010 254000000532 306040000075 263740000000 322040002761 306040000054 254000002761 260740002425 254000002763 004000006426 263740000000 260740002447 263740000000 201040000015 254000000532 004000006547 263740000000 260740002425 326040000533 201040000017 254000000532 004000006603 263740000000 260740002447 263740000000 201040000011 254000000532 004000006116 263740000000 260740002425 322040000533 306040000050 350000007144 306040000051 371000007144 254000003016 260740002425 306040000075 263740000000 201040000012 254000000532 004000006447 263740000000 621000000020 260740002425 322040000533 306040000047 641000000020 603000000020 254000003035 306040000050 350000007144 306040000110 260740003100 306040000051 371000007144 254000003035 260740002425 326040000533 201040000016 606000040000 254000000532 200040007151 312040001023 370000007133 200100006446 260740002414 201040000016 350017777777 254000000532 004000006546 263740000000 260740002455 263740000000 201040000020 254000000532 004000006241 263740000000 254000003071 261740000007 260740003142 254000003137 260740003142 254000003106 254000003103 260740004517 254000003115 302040000050 306040000056 254000003115 302040000047 254000003137 400100000000 134040000007 302040000001 306040000040 254000003116 306040000011 254000003116 306040000110 254000003131 221100000012 271101777720 254000003116 322100003137 262757000000 134040000007 322040000533 367100003133 254000003140 262740000007 400040000000 263740000000 400040000000 316340006405 263740000000 270340006264 325340003150 274340006731 135040000007 302040000001 306040000040 254000003142 306040000011 254000003142 301040000060 303040000071 263740000000 254000000532 261740000007 003140006504 201100006113 260740003221 254000003213 200357000000 201100006737 260740003221 254000003213 200357000000 201100006111 260740003221 254000003200 254000003215 200100007147 312100006262 254000003215 200100006415 202100007147 200100006105 251100014604 003140014602 003140001021 262740000007 263740000000 332000007147 254000003207 200100006602 202100007147 202100014602 254000003207 505100440700 200400000002 200100000010 134140000002 260740002425 322040000532 312040000003 254000003225 200200000007 134140000002 322140003242 260740002425 322040000532 316040000003 254000003232 200340000004 254000003223 200100006445 402000007147 402000007150 201400000006 260740002425 322040003254 306040000050 254000003254 136040000002 367400003246 275400000006 214400000010 200140006104 251140014603 307400000004 263740000000 200100006404 200140000002 134040000002 302040000101 306040000105 254000003275 302040000111 306040000117 254000003275 302040000125 254000003277 275400000001 305400000004 136040000003 326040003264 137040006507 263740000000 260740004536 333040007134 254000003313 200100006444 260740003776 331000007134 254000003303 263740000000 200140006103 251140011762 200140006403 200200006402 620000001000 200040007134 305040000021 256001003323 260740002274 254000003357 254000003411 254000003411 254000003640 254000003566 254000003357 254000003357 254000003424 254000003357 254000003514 254000003540 254000003540 254000003357 254000003306 254000003306 254000003306 134040000003 302040000040 306040000011 254000003351 263740000000 136040000004 254000003344 136040000004 302040000050 306040000054 254000003367 260740003344 322040003370 301040000060 303040000071 254000003353 260740003715 254000003367 136040000004 260740003707 200100006443 260740003776 626000001000 254000003402 350000014605 003140007151 002140006074 200040014601 260740002321 002140001021 626000002000 254000003303 350000014605 003140007151 002140006661 254000003303 136040000004 260740003344 301040000060 303040000071 254000003410 201040000002 260740004533 135040000003 260740003716 201040000002 260740004533 254000003367 260740003344 136040000004 302040000104 254000003424 260740003344 302040000050 254000003361 136040000004 402000007144 260740003344 136040000004 306040000050 350000007144 306040000051 371000007144 254000003445 254000003367 302040000054 254000003435 260740003344 301040000060 303040000071 254000003455 260740003715 260740003344 136040000004 306040000051 254000003367 306040000075 254000003464 322040003370 254000003454 260740003344 301040000060 303040000071 254000003366 201040000002 260740004533 135040000003 260740003716 260740003344 136040000004 306040000051 254000003511 306040000075 254000003504 322040003370 254000003474 260740003344 301040000060 303040000071 254000003366 260740003716 201040000002 260740004533 254000003367 260740003344 136040000004 302040000050 254000003514 402000007144 260740003344 136040000004 306040000050 350000007144 306040000051 371000007144 254000003531 254000003367 302040000054 254000003521 260740003344 301040000060 303040000071 254000003366 254000003364 260740003344 136040000004 302040000050 254000003540 402000007144 260740003344 136040000004 322040003370 306040000050 350000007144 306040000051 370000007144 332000007144 254000003545 302040000054 254000003545 260740003344 301040000060 303040000071 254000003366 254000003364 136040000004 260740003344 302040000031 254000003565 261740000003 260740003344 301040000060 303040000071 254000003602 201040000104 137040007040 262740000003 254000003667 200357000000 261740000004 261740007134 260740002462 255000000000 200040007134 262740007134 262740000004 262740000003 322040003367 306040000003 254000003635 306040000005 254000003623 307040000015 254021003323 254000003367 260740003344 306040000031 254000003630 136040000004 254000003623 261740000003 260740003344 262740000003 301040000060 303040000071 664000002000 254000003667 254000003367 260740003344 136040000004 302040000124 254000003640 260740003344 136040000004 260740003344 301040000060 303040000071 254000003661 201040000002 260740004533 135040000003 260740003716 201040000002 260740004533 254000003367 136040000004 322040003370 306040000050 254000003667 260740003344 254000003661 201040000002 260740004533 135040000003 260740003344 322040003704 301040000060 303040000071 254000003701 260740003716 254000003672 136040000004 302040000051 254000003672 201040000002 260740004533 254000003367 135040000003 332000000001 134040000003 136040000004 326040003711 263740000000 625000000200 661000000200 135100000003 275100000060 261740000003 134040000003 302040000011 306040000040 254000003722 301040000060 303040000071 254000003735 221100000012 271101777720 202157000000 254000003722 262740000003 260740003740 263740000000 200040007133 270040014610 275040000001 315040014610 254000003753 554301000000 312300000002 254000003742 602000000200 260740004204 254000003756 660000001000 202100014601 334300000002 550301000000 260740003764 201040000054 603000000200 260740004533 263740000000 231300000012 261740000007 332000000006 260740003764 262740000001 271040000060 136040000004 603000000200 260740004533 263740000000 350000014703 403440014573 402000014576 200140006442 621000200000 200240000002 134240000005 307240000014 254000004103 200042000000 620040000001 302240000103 316040001023 254000004024 350040014572 313040007133 260740002274 270040014610 602000000200 260740004110 550341777777 260740004467 202100014574 134040000002 306040000001 254000004053 322040004106 136040000003 306040000011 660440000007 271440000001 260740004517 254000006614 305440000110 254000004025 200240000002 134040000005 322040004106 306040000001 254000006252 337000014576 254000006655 200100014574 200440014576 200140014575 202100014574 260740004354 200100014574 275100000001 270100006264 325100004062 274100006731 202100014574 201240000005 201040000040 136040000002 367240004065 201040000045 260740004533 350040014573 303040000011 201040000001 202040014573 271040000060 136040000002 200100014574 200140006441 403440014576 254000004025 661000200000 332000000005 136240000003 260740004354 263740000000 261740000001 270040007133 332241777777 254000004120 200240014703 660240400000 516241777777 254000004144 550241777777 322240004124 201045000001 254000004120 554241777777 316240014703 665000001000 621000001000 205240400000 603000001000 436241777777 200240014705 202240007135 260740002077 542241777777 200040014703 627000001000 660040400000 516045000000 350000014705 606000100000 254000004247 200057000000 270040007133 270040007133 332241777777 254000004157 200240014703 660240400000 516241777777 254000004247 550241777777 322240004163 201045000001 254000004157 554241777777 316240014703 665000001000 621000001000 205240400000 603000001000 436241777777 200240014705 202240007135 260740002077 542241777777 200040014703 627000001000 660040400000 516045000000 350000014705 254000004247 261740000001 270040007133 332241000000 254000004214 200240014703 271240000001 516241000000 254000004234 550241000000 322240004220 200040000005 254000004214 554241000000 620240400000 274240014703 327240004234 200240014705 202240007135 260740002077 542241000000 200040014703 271040000001 516045000000 350000014705 602000100000 607000000200 254000004247 200057000000 270040007133 270040007133 332241000000 254000004251 200240014703 271240000001 516241000000 262740000001 263740000000 550241000000 322240004255 200040000005 254000004251 554241000000 620240400000 274240014703 327240004247 200240014705 202240007135 260740002077 542241000000 200040014703 271040000001 516045000000 350000014705 254000004247 337000007133 263740000000 260740004334 403140014707 311140007133 263740000000 001140001021 350240014707 303240000062 260740004334 200040000003 270040014610 550241000000 260740004414 554241000000 260740004414 402000014706 270040007133 336001000000 344140004276 554241000000 260740004414 550041000000 336000000001 344140004276 350240014706 305240000015 254000004314 402000014706 001140006743 350240014707 303240000062 260740004334 254000004314 402000014707 001140001022 001140004340 263740000000 064251642656 046371442022 526470520230 446350520234 526330242644 515004020100 215007520210 426151147222 522231747100 462231642500 472531541212 510321200000 337000014600 254000004373 201040000040 301440000110 254000004363 136040000003 344440004357 200240006440 134040000005 322040004370 136040000003 254000004364 200300014600 273300014571 260740004444 200240006237 134040000005 136040000003 326040004374 606000000200 254000004406 200240014703 317240014704 634240000005 202240014704 260740004414 200140006437 400440000000 602000100000 260740004605 260740004623 263740000000 326240004417 001140006417 263740000000 201400000005 261740000005 620240400000 260740004430 262740000005 602240400000 001140006503 001140006416 263740000000 231240000012 261740000006 275400000001 332000000005 260740004430 322400004440 001140006560 367400004436 262740000005 271240000060 001040000005 263740000000 305300023420 254000004451 002140006645 200300014600 202300014571 231300001750 271300000060 136300000003 200300000007 231300000144 271300000060 136300000003 200300000007 231300000012 271300000060 136300000003 271340000060 136340000003 263740000000 303340023417 254000002270 201040000003 260740004533 260740004477 201040000003 260740004533 263740000000 201240000005 200300006467 231340000012 261740000010 275240000001 332000000007 260740004501 322240004512 201400000040 136400000006 367240004510 262740000001 271040000060 260740004533 136040000006 263740000000 205300777771 312046004524 253300004520 321300000533 254000000532 000000000053 000000000075 000000000055 000000000052 000000000051 000000000057 000000000054 602000100000 260740000333 263740000000 200340006436 202340014577 260740000266 260740002266 260740004533 275040000100 202040007134 260740000266 260740002266 306040000001 254000006245 306040000015 254000004545 302040000011 303040000014 254000004557 254000004565 136040000007 302040000040 306040000011 254000004564 202340014577 254000004545 200340014577 312340006435 254000004575 400100000000 602000100000 137100007040 602000020000 254000004536 302040000012 136040000007 400040000000 136040000007 263740000000 602000000004 260740000342 263740000000 134040000003 271440000001 322040000533 603000200000 254000004605 306040000011 260740004616 260740004533 254000004605 201040000040 606440000007 263740000000 260740004533 344440004617 200140006434 134040000003 336000014600 306040000103 254000004661 603000200000 254000004661 200100001023 316100007046 254000004651 201100000005 302040000040 254000004643 134040000003 367100004636 260740002274 001040000001 260740004602 134040000003 367100004643 201040000011 254000004661 201040000011 001040000001 260740004602 271140000001 135040000003 302040000040 306040000060 134040000003 001040000001 260740004602 134040000003 326040004661 263740000000 070300000000 063300740000 260740002255 071300000000 202740015116 041300000001 446353000000 000000007037 260740002251 200040014710 250040000121 064300000002 202040000121 200040014711 205100645560 403140000004 076300000001 260740002257 332000014605 254000004750 661000021400 001140001022 201040000040 201100000055 001040000001 367100004716 001140006741 001140014602 001140006506 260740005713 201040000001 201100000065 260740005724 001140014612 001140014612 621000006000 402000007134 402000014714 200040006073 251040015113 260740005005 254000004736 201100000077 332042015014 260740004761 365100004741 201100000077 332042014714 260740004771 365100004745 200740015116 070300000000 403040000002 403140000004 055300000001 255000000000 621000020000 071300000000 263740000000 002140004774 002140006470 261740000002 260740002321 262740000002 002140001021 350000014605 263740000000 002140004774 002140006553 254000004763 433376263330 675015167350 627455660730 203136271336 711016764322 663124063330 677574364302 713515167316 351004000000 667000004000 260740005740 603000001000 254000005063 603000002000 254000005027 333000007137 254000005027 200040007134 321040005027 306040000003 254000005027 303040000016 303040000020 254000005025 254000005027 260740005125 254000005005 335000007137 254000006622 661000001000 201040000030 201100000020 260740005724 201140000111 136040000002 367140005036 260740005640 621000002000 201100000017 201040000040 260740005724 201140000113 136040000002 367140005046 201040000001 607000000400 201040000040 201100000065 260740005724 001140014612 001140014612 335000007134 603000004000 263740000000 254000000532 335040007137 260740002274 332000000001 260740005322 001140014612 001140014612 201040000030 201140000111 201100000017 271100000001 260740005724 136040000002 367140005076 001140014612 201040000174 201100000017 201140000111 260740005724 201040000040 136040000002 365140005106 201040000174 136040000002 001140014612 621000001000 200040007134 321040005121 301040000017 303040000020 254000005123 661000002000 621000000400 260740005125 263740000000 200040007134 306040000010 254000005133 301040000003 303040000005 254000005137 333000007140 254000005146 306040000004 621000000400 375040007140 254000005144 200101011761 260740005511 254000005137 260740005637 263740000000 661000002000 260740005563 260740005574 200040007134 302040000003 254000005202 260740005704 200100011761 260740005511 212101015014 301040000014 254000005176 201141000001 201040000026 200100000003 260740005724 201040000031 136040000002 305140000014 344140005167 201040000076 136040000002 260740005627 263740000000 201100000015 201040000026 260740005724 254000005172 302040000004 400040000000 261740000001 403140007141 375040007140 254000005224 200101011761 202103007151 361140005216 312103007151 254000005212 254000005206 260740005511 350140007141 254000005206 260740005627 260740005563 260740005574 260740005740 661000004000 200040007137 321040005221 262740000002 322100005233 621000000400 200100007141 316042007150 254000005240 367100005234 254000005245 661000000400 370040007141 200141007151 202142007150 254000005245 200200007141 322200000533 200144007150 201100000077 214042014714 316040000003 254000005260 365100005251 260740005643 202141014714 200100000001 301100000034 254000005275 271100000135 201142777777 201040000026 260740005724 201040000076 200100000003 260740005724 201040000031 303140000133 364140005267 254000005305 201040000031 201100000133 260740005724 201140000034 136040000002 367140005301 201040000076 136040000002 001140014612 201040000040 201100000020 260740005724 201140000110 136040000002 365140005312 260740005574 200104007150 260740005526 336001000000 260740005413 364200005246 200100007134 306100000016 606000040000 254000005327 002140005425 200100007137 260740005546 261740000001 201040000077 316101014714 254000005341 365040005333 336017000000 254000004247 260740005643 212101014714 202057000000 260740005713 260740005574 201040000040 201100000017 260740005724 201040000026 200117000000 301100000034 254000005357 271100000135 260740005724 254000005361 201100000034 202117000000 201100000065 260740005724 201040000074 136040000002 262740000003 271140000046 201040000137 136040000002 367140005370 001140014612 661000000400 260740005713 200100007137 260740005526 336001000000 260740005413 260740005574 201040000040 201100000017 260740005724 201100000132 260740005724 201040000001 201100000065 260740005724 263740000000 261740000003 201040000077 214141014714 316100000003 254000005422 365040005415 254000005423 402001014714 262740000003 263740000000 537036267322 673167220202 202151751232 406504071750 607514566712 673504072320 607504064746 203536362710 203036320302 203256566740 203514171316 627504064302 715014262712 671016364352 633155462710 064240000000 337000007137 263740000000 400100000000 214042015014 316040007137 344100005456 305100000077 344100005450 263740000000 661000002000 402002015013 200200000002 201040000026 303100000014 201100000015 260740005724 214144015014 322140005476 312140007137 254000005506 402004015014 305200000014 136040000002 305200000077 344200005465 201040000074 136040000002 271200000001 201040000137 303200000015 263740000000 136040000002 344200005502 002140006604 350000014605 254000004750 261740000001 260740005526 200043000000 323040005522 550040000001 322040005520 200041000000 202043000000 254000004247 002140006071 260740002275 350000014605 254000004750 400040000000 311040007133 254000005543 200140014610 270140000001 550143000000 312140000002 344040005527 270040014610 270040007133 270040007133 200140000001 263740000000 002140006550 260740002275 254000004750 261740000003 260740005526 200043000000 325040005560 550040000001 332000000001 200041000000 202043000000 262740000003 263740000000 002140006306 260740002275 254000004750 621000004000 200140006433 201100000021 134040000003 260740005724 134040000003 322040000533 136040000002 254000005570 201140000014 200103015013 260740005631 200100000003 260740005724 367140005575 201040000174 201100000017 260740005724 201100000132 260740005724 201140000034 200103014713 260740005631 201103000134 260740005724 367140005610 201040000040 201100000015 260740005724 136040000002 201100000133 260740005724 136040000002 607000004000 260740005445 263740000000 001140014612 263740000000 201040000040 322100000533 201040000136 321100000533 201040000001 263740000000 260740005563 260740005574 260740005627 263740000000 261740000002 402000015114 403040000002 336002014714 344040005657 323040005657 317040015114 254000005656 202040015114 202040015115 276100015115 400040000000 305100000033 344100005646 317040015114 254000005667 202040015114 275040000001 202040015115 276100015115 337040015114 344100005675 242040777777 270040015115 262740000002 263740000000 200040000002 336001014714 254000005673 305040000077 344040005676 002140006276 254000004750 400040000000 336001015014 263740000000 305040000077 344040005705 002140006265 254000004750 200040001023 202040014612 200040006070 251040014644 200040001021 606000000100 200040006633 202040014642 263740000000 261740000003 275100000001 231100000005 270103005733 262740000003 136040000002 263740000000 440700014612 350700014612 260700014612 170700014612 100700014612 335000007134 254000006620 403440007137 402000007140 402000007134 200040001023 202040007046 200040006067 251040007063 200040006240 202040007064 200040006432 202040007136 260740006064 306040000045 254000006243 275040000100 202040007134 260740006064 302040000002 254000006014 260740006064 306040000002 254000006013 400100000000 306040000054 254000005777 221100000012 271101777720 260740006064 254000005771 337140007140 254000006004 316103011760 254000005765 367140006001 350140007140 303140000144 254000006011 202103011760 254000005765 002140006634 254000004750 260740006064 302040000003 254000006027 400100000000 260740006064 306040000003 254000006025 221100000012 271101777720 254000006017 202100007137 260740006064 306040000015 254000006026 306040000012 254000006037 271440000001 307440000110 136040007136 254000006026 337100007137 263740000000 260740005526 550041000000 327040000533 201140000077 316103014714 263740000000 365140006045 337140007141 254000006055 316103007150 263740000000 367140006052 210100000002 201140000077 316103015014 263740000000 365140006057 402000007137 263740000000 260740000300 260740002266 263740000000 007046007047 014612014613 526352551612 000000000000 014714014715 064241142644 512372204652 472450551636 462550542100 512130642644 426350342500 000000000000 007151011761 007147014602 006106014602 412311741626 202110152202 000000000000 412311741626 000000000000 516530251236 526511147212 000000000000 512232442520 000000000000 416370442520 000000000000 516230747000 416372242500 426610342612 422130406424 000000000000 522371720232 406353120206 476352444634 526032444636 471010340644 422465606424 000000000000 512131440604 426311147216 202231641644 426330547250 202511747500 412230727100 522453120202 202471540630 462132220222 472072242632 426352406424 000000000000 476532450252 521010551244 476445606424 000000000000 422132644606 425011147240 526504042644 512372206424 000000000000 416371546602 472104042644 512372206424 000000000000 064241142644 512372204622 462310543602 461011444634 425010647644 466032427100 462231642500 422131442650 426105606424 000000000000 064241153602 512351147216 351011647500 426350420246 522032442632 426352427100 426350420246 522032442632 426352420222 472470551250 426105606424 000000000000 006745006751 006745006755 006745006760 006751006752 201371020214 476444044212 462405606424 000000000000 432372243230 475012627140 000000000000 006560445743 006744006745 462371745652 501010640622 462130420236 471644000000 446352400000 440700001021 201000000000 406311442660 446500000000 476000007137 254000006026 200040007134 302040000016 326040004545 201040000001 254000004557 200100000005 254000004053 603100000010 660000000100 254000001230 306300000012 254000001024 254000001062 422032440400 476511700000 070000000000 064250646236 536071040644 521644047236 202472040606 425010647644 202311747640 202151447656 202311147212 515341505000 064250646236 536071040644 521644047236 202472040606 425010647644 202151447656 202311147212 515341505000 526350442614 470000000000 064251667750 647157120302 203477171750 627336320340 713374771302 667334571134 064240000000 201011146230 426170146100 416210151202 416510551246 202231620206 476312546634 515006126552 064240000000 416031623650 202231644650 202512454502 064240000000 064241146222 472124044202 515010242612 471012451252 472070152212 421012447500 335444041636 462531547246 064240000000 064241142644 512372204632 526312444640 462624042212 432231642610 202310141212 461644000000 046372244616 446350146100 502451743644 406321505022 064240000000 473364063330 677574364302 713504061312 617036571712 203374620312 713455771346 064240000000 064247704614 663376761720 607456420336 711010371312 631016262742 727136372312 621014167310 203355720330 647476420310 627555161712 064240000000 350700011762 350700007152 350700007147 350700007152 350700007152 350700007070 350700007070 350700007067 350700007070 350700007067 350700007067 412311342000 044000000000 201004020100 044000000000 416132052000 426352442644 202150144630 426104047634 351000000000 426030400000 331100000040 476110524000 440600000006 440700007046 440700007046 440700007046 440700007151 440700007151 440700007046 440700007147 440700007046 440700007046 440700011761 440700007151 440700007147 440700007151 476451540650 240000000000 440700011761 440700011761 440700011761 440700007067 440700007151 440700007151 440700007067 440700007067 440700007067 440700007067 440700014645 465762465457 431200000000 270400000040 440702000000 203376062734 202111720330 677376020000 660000310200 402000007143 254000001166 526352242606 476171644664 426104051656 446510344000 440600006744 214000000000 432372243230 475644000000 370321200000 010700007147 447356462744 673035400000 473364071736 727454362500 627456267744 715341505000 777740006762 777740006762 250000000000 526350554240 426072442610 202131743100 476344051606 512032441620 202151146212 204321200000 416031623650 202151147210 202372220212 472510551100 466624051606 512032441620 202151146212 204321200000 616146576246 400100000000 260740002216 202264041636 512124052646 426101505000 522372000000 526451600000 432231642212 414000000000 202131642000 203535671312 717375473312 621016471302 673474662744 200000000000 200000000000 202075767314 727475167734 351014360730 663134420314 713375520352 717136220330 677074172322 677347220000 422132644606 425012547202 532031146202 412310535100 200000000000 446311442616 406304052652 475010152164 200000000000 466031147000 546410500000 064241142644 512372204622 466412247640 426444047212 516511147216 202370620210 475011447636 502461505000 202100014574 202140014575 202440014576 254000004037 621000004000 263740000000 260740005637 661000002000 263740000000 472071000000 202132251236 512464042212 522130352212 420321200000 374000000000 067762100000 064250646236 536071040644 521644045252 466404052202 512170552100 522030246212 202372642644 432311753432 050000000000 064241153644 406404040644 476531642100 446344051612 506530547206 425011652632 412132251432 050000000000 202440014576 202100014574 202140014575 254000004050 064241142644 512372204622 462310543602 461010347634 516132152612 472070520236 431010147100 236230623500 516510152212 466131652032 050000000000 422471320222 472232420230 476472420432 050000000000 064241144630 462130740630 202071040644 406072442644 242465120222 471011444634 425011040654 425010242612 471010442630 426510542032 050000000000 064241142644 512372204622 462310543602 461010347634 522231652602 522231747100 416032242032 050000000000 046450553222 516130420240 512370751202 464321204432 050000000000 636741600000 430000000001 270000000000 550102000570 661000000040 256002000000 254000000422 432531641650 446371600000 362135672344 745644000000 064241104400 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000