perm filename TEST.PUB[OK,TES]1 blob sn#115806 filedate 1974-08-15 generic text, type T, neo UTF8
00100	.DEBUG("HELLO");